ALGEMENE VOORWAARDEN GREENSALES PIETER VAN DER LINDEN B.V

Artikel 1 – Definities

Greensales:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Green Sales Pieter van der Linden B.V., statutair gevestigd te Noordscheschut, gemeente Hoogeveen, KvK nr. 73400645
en
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Greensales Balk B.V., statutair gevestigd te Harich, gemeente GaasterlânSleat, KvK nr. 64925374
Koper:
Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die met Greensales een koopovereenkomst aangaat.
Overmacht:
Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere, maar niet alleen, natuurrampen, belemmering of verlies door derden; staking, oproer, gewapend conflict, oorlog of oorlogsgevaar, terrorisme, of andere geweldsdaden door derden verricht, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie.
Daden van beschikking:
eigendomsoverdracht, vestiging van beperkte rechten

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop en verkoop van Greensales.
 2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij uitdrukkelijke overeenkomst worden afgeweken.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden is slechts geldig indien dit uitdrukkelijk is overeen gekomen en voor zover deze niet strijdig zijn met de algemene voorwaarden van Greensales.

Artikel 3 – Offertes

 1. Alle aanbiedingen van Greensales, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, hetzij digitaal, zijn vrijblijvend.
 2. Greensales is bevoegd tot uiterlijk 5 dagen na aanvaarding van een aanbod dit aanbod te herroepen.
 3. Offertes bevatten:
  een beschrijving van de producten, waaronder de hoeveelheid, de maat en de prijs van het product, overige kosten, zoals transport- en emballagekosten.
 4. Greensales spant zich in om eigenschappen van de te leveren producten zoveel mogelijk in overeenstemming te doen zijn met hetgeen daaromtrent in het aanbod is beschreven of afgebeeld. Geringe afwijkingen in de eigenschappen zijn echter onvermijdelijk en leiden niet tot non-conformiteit.
 5. Offertes zijn gedurende één maand geldig. Na het verstrijken van deze termijn zijn de offertes vervallen.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

 1. Opgegeven prijzen zijn in euro’s vermeld en kunnen onderhevig zijn aan verandering.
 2. Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, exclusief emballage.
 3. Transportkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.
 4. Koper kan geen rechten ontlenen aan een verschrijving of een kennelijke fout in de vermelding van de prijs van een product.
 5. Koerswijzigingen zowel van binnenlandse als van buitenlandse valuta kunnen worden doorberekend, ook al worden deze veroorzaakt door te voorziene omstandigheden. Indien dit geschiedt binnen vijf dagen na het sluiten van de overeenkomst, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 6. Greensales heeft het recht de prijs van een product eenzijdig te wijzigen. Indien Greensales van dit recht gebruik maakt heeft de koper gedurende één week nadat deze van de gewijzigde prijs kennis heeft genomen, het recht de overeenkomst te ontbinden.
 7. Greensales verstrekt geen kortingen, tenzij deze expliciet en schriftelijk zijn overeen gekomen.

Artikel 5 – Betaling

 1. Betaling van de koopprijs dient binnen 10 dagen na factuurdatum te geschieden.
 2. Greensales zal eerst overgaan tot levering na ontvangst van betaling van de factuur.
 3. In afwijking van lid 2 zal Greensales ook over kunnen gaan tot levering nadat de afnemer Greensales heeft gemachtigd tot automatische incasso van de factuur.
 4. Greensales accepteert geen betalingskorting.
 5. Bij overschrijding van de betaaltermijn is koper van rechtswege in verzuim en is vanaf dat moment de wettelijke handelsrente verschuldigd.
 6. Blijft betaling ook na aanmaning uit, dan zal Greensales incassomaatregelen nemen. De kosten daarvan zijn voor rekening van koper.
 7. Incassokosten zullen in overeenstemming zijn met de Wet vergoeding buitengerechtelijke incassokosten en het daarop berustende Besluit Buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 6 – Annulering

 1. Het aanvaarden van een aanbod van Greensales houdt tevens in dat koper Greensales toestemming geeft de kredietwaardigheid van koper te onderzoeken en daarop betrekking hebbende informatie over koper op te vragen.
 2. Indien uit onderzoek blijkt dat in redelijkheid getwijfeld kan worden aan de kredietwaardigheid van koper, is Greensales bevoegd om de overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien koper de koop annuleert en/of de producten weigert af te nemen, is Greensales gerechtigd reeds gemaakte kosten in rekening te brengen en dient koper deze te vergoeden. Dit betreft in ieder geval, maar niet alleen, reeds aangeschafte producten en grondstoffen, en kosten van reeds verrichte werkzaamheden.
 4. Tevens is koper annuleringskosten verschuldigd ter grootte van 50% van de overeen gekomen prijs.
 5. Koper vrijwaart Greensales tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering en/of weigering de producten af te nemen.
 6. Greensales is, onverminderd het voorgaande, gerechtigd nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7 – Levering

 1. Levering vindt plaats na voldoening van de factuur of na ontvangst van een machtiging tot automatische incasso.
 2. Levering geschiedt door Greensales op het door koper aangegeven adres.
 3. Levering geschiedt op een door Greensales te bepalen wijze. Indien koper een andere wijze van levering wenst, zijn de extra kosten daarvan voor rekening van koper.
 4. De aflevering geschiedt zoveel mogelijk binnen een door Greensales vooraf aan te geven tijdruimte. Greens Sales biedt echter geen garanties omtrent het tijdstip van aflevering en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor afwijkingen van de aangegeven tijdsruimte.
 5. Extra transportkosten die ontstaan als gevolg van handelen van de koper, zoals maar niet alleen het niet in ontvangst nemen van de producten, zijn voor rekening van koper.
 6. Vanaf het moment van aflevering komen de producten voor rekening en risico van de koper.
 7. Koper is verplicht direct na levering de producten grondig te inspecteren op kwaliteit en/of gebreken.
 8. Koper dient Greensales direct na aflevering schriftelijk of per e-mail mededeling doen dat sprake is van inferieure kwaliteit en/of gebreken. Indien koper niet binnen 24 uur na aflevering aan Greensales wijst op inferieure kwaliteit en/of gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, wordt koper geacht met de staat van het geleverde in te stemmen.
 9. Indien de koper melding maakt van inferieure kwaliteit en/of gebreken, heeft Greensales het recht om de juistheid daarvan te controleren en dient koper Greensales daartoe alle medewerking te verlenen.
 10. In geval Greensales de juistheid van de melding vaststelt, zal Greensales de geleverde producten terugnemen en aan de koper vervangende producten leveren.
 11. Nadat koper begonnen is met verkoop of doorlevering van de producten, vervalt het recht de koopovereenkomst te ontbinden.

Artikel 8 – Ontbinding

 1. Partijen hebben het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekend schrijven te ontbinden, indien:
  1. De andere partij één of meer verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, nadat deze in gebreke is gesteld en hem een termijn om alsnog na te komen is gegund en deze is verstreken;
  2. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of wordt verleend, op hem/haar de wettelijke schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, beslag op het geheel of een gedeelte van het vermogen wordt gelegd;
  3. De andere partij komt te overlijden, onder curatele of bewind wordt gesteld of, in geval van een rechtspersoon, wordt ontbonden;
 2. Bij buitengerechtelijke ontbinding is het verschuldigde, voor zover reeds aan de prestatie is voldaan, direct opeisbaar, zonder dat waarschuwing of in gebreke stelling is vereist.
 3. In geval van ontbinding van de overeenkomst zijn tevens rente, kosten en schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 9 – Emballage

 1. Greensales levert de producten aan in emballagemateriaal.
 2. Op de emballage kan statiegeld van toepassing zijn, die bij de koper in rekening wordt gebracht. De tarieven voor statiegeld kunt u bij Greensales opvragen.
 3. Statiegeld komt voor vergoeding in aanmerking onder aftrek van handelingskosten. Na retourzending ontvangt de koper een creditfactuur van Greensales.
 4. Beschadigde emballage wordt niet geaccepteerd en komt niet voor statiegeld in aanmerking.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Greensales is niet aansprakelijk voor een geringe afwijking van in het aanbod genoemde eigenschappen van de geleverde producten.
 2. Greensales sluit elke aansprakelijkheid als gevolg van de volgende gebeurtenissen uit:
  • Overmacht
  • Opzet of bewuste roekeloosheid;
  • eigen schuld;
  • wederrechtelijk, onzorgvuldig of nalatig handelen aan de zijde van koper;
  • waardevermindering van producten die door, of onder verantwoordelijkheid van, Greensales zijn geleverd;
  • buiten schuld van Greensales ontstane afwijking van de leveringstermijn;
  • schade als gevolg van vertraagde aflevering die ontstaat door of tijdens het transport naar koper, waaronder, maar niet alleen wachttijd van hoveniers en/of hun medewerkers.
 3. Aansprakelijkheid van Greensales is beperkt tot zo ver de verzekering de schade dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde.

Artikel 11 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom of industriële eigendom terzake de producten en diensten van Greensales, waaronder teksten, software, afbeeldingen, informatie en adviezen, berusten uitsluitend bij Greensales.
 2. Het is aan de koper en/of derden niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Greensales gebruik te maken van deze rechten. In het bijzonder is het niet toegestaan beelden, teksten en andere uitingen te bewerken, te vermenigvuldigen, te verspreiden, te exploiteren of anderszins te gebruiken

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Greensales blijft eigenaar van haar producten zo lang niet volledige betaling van de koopprijs, waaronder eventuele rente, kosten en schadevergoeding, heeft plaats gevonden.
 2. Greensales heeft het recht deze producten terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de koper faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surcéance van betaling aanvraagt of wordt verleend of op hem de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard.
 3. Greensales heeft tevens het recht deze producten terug te vorderen en tot zich te nemen als beslag op het vermogen van de koper wordt gelegd.
 4. Zo lang de koopprijs, waaronder eventuele rente, kosten en schadevergoeding, niet zijn voldaan is koper niet gerechtigd tot enige daden van beschikking over de producten van Greensales.

Artikel 13 – Geschillen

 1. De rechtbank Noord Nederland, locatie Assen, is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde.

Artikel 14 – Toepasselijk Recht

 1. Op alle overeenkomsten van Greensales is Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 15 – Overige bepalingen

 1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar wordt geacht, nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. In geval het onder lid 1 van deze bepaling genoemde zich voordoet, zullen partijen zich inspannen om in overleg een nieuwe bepaling ter vervanging van de ongeldige etc. bepaling overeen te komen en in acht te nemen.